10 de juliol 2006

VALERIÁN, AGENT ESPAI TEMPORAL / VALERIÁN, AGENTE ESPACIO TEMPORAL (2)

PERSONATGES SECUNDARIS

Encara que al llarg dels anys, els protagonistes es topen amb molts éssers intel·ligents, uns humanoides i uns altres no, la majoria apareixen en un únic àlbum. Encara que parlar de tots superaria els límits de l'article, es pot dir que van des del president d'una unió de mercaders amb ambicions polítiques a un cap de policia corrupte, passant per un gegant amb capacitat telepática i capaç de viure en l'espai sense protecció, un emperador feble dominat pels seus consellers i un rabino jueu especialista en la kábala.

Hi ha només uns pocs que es mostren més d'una vegada. D'ells, el més important sense cap tipus de dubte és el Director del Servei Espai-Temporal de Galaxity, conegut únicament com a "Cap" per Laury i Valerián. Aquest home baix, calb, d'edat madura i amb un visor en els ulls, és una de les persones amb més poder de l'Imperi Terrestre i ostenta una responsabilitat parella.

És qui dóna les ordres, normalment en persona, als agents de camp (Els Mauvais Réves i la Ciutat de les Aigües Turbulentas). Encara que normalment roman en el seu impressionant despatx controlant la xarxa espai temporal i les accions dels seus subordinats, en algunes ocasions especialment greus ha hagut d'optar per l'acció directa (Els Mauvais Réves i Els Rajos d'Hypsis).

El Servei té bases camuflades en diferents períodes històrics i enllacis en cadascun d'ells. Aquests són nativos d'aquest moment especialment triats, als quals s'inicia en l'existència de Galaxity i se li lliura un sistema de comunicació per a posar-se en contacte en qualsevol moment amb el "Cap". Encara que se suposa que hi ha molts, apareixen només dos, un taberner de l'Europa Medieval i el Senyor Albert, un diplomàtic retirat en el París de 1980.

Valerián va conèixer a aquest últim en una missió rutinària en dita època (Metro Chatelet Adreça Casiopea), durant la qual es va desenvolupar certa amistat entre ells. Però a l'aconseguir-se els objectius i acomiadar-se, Valerián es va marxar convençut que no tornaria a veure-ho. Però davant una crisi que amenaçava l'existència de Galaxity, es van reclamar els seus serveis, que es van demostrar útils, encara que no es va poder salvar l'Imperi (Els Rajos d'Hypsis).

A partir d'aquest moment, amb Valerián i Laureline atrapats en la Terra del segle XX, la seva presència es va fer permanent. Així que es va convertir en un eficaç enllaci de la parella amb gent de tot el planeta i un ajudant per a aconseguir equip divers (Fronteres Còsmiques i Armes Vivientes). En aquestes circumstàncies, la seva amistat es va consolidar i fins i tot li van convidar a viatjar amb ells per l'espai (Els Habitants del Cel).

Encara que existeixen centenars d'agents, a l'estar repartits per l'Imperi, és difícil que es trobin. Així, no és estrany que només es conegui un altre a més de la parella protagonista: Jal
(Fronteres Còsmiques). Conegut de Valerián, ell i la seva companya estaven destinats en la Nebulosa de Neferfalen, una regió de l'espai amb unes condicions físiques molt particulars. Això li va salvar d'esvair-se al desaparèixer Galaxity. Però la seva esposa no ho va aconseguir.

A partir d'aquest moment, el seu únic propòsit va ser causar la guerra nuclear que provocaria l'aparició de Galaxity i que havia estat evitada gràcies precisament a Valerián, entre uns altres. Però va ser detectat a temps i detingut sense derramamiento de sang. Va acabar exiliat en Punt Central, on pels efectes relativistas, va envellir mentre el seu amic continuava en la flor de la vida (Ostatges d'Ultralum).

En una situació política tan complexa i tan diversa com la de l'univers del futur, amb una quantitat enorme de planetes, imperis, espècies intel·ligents, etc, els espies són imprescindibles. Els millors de la Galàxia són, sense discussió, els shinguz, una mena d'aus que no poden volar, tenen trompa, manquen totalment de sentit moral i sempre es troben en grups de tres.

Un grup específic d'ells han treballat al llarg dels anys diverses vegades per a Valerián i Laureline. En totes aquestes ocasions, la informació que els han facilitat, juntament amb la seva capacitat d'arribar a tot tipus d'acords, fins i tot els més inverosímiles, ha estat sempre molt útil (L'Ambaixador de les Ombres, Els Espectres d'Inverlock, Fronteres Còsmiques i Els Ostatges d'Ultralum).

A continuació està el Quartet Mortis, un grup de terroristes interplanetarios, que podríem definir com el costat fosc de James Bond. Com ell, van vestits implacablemente de frac, però els seus objectius no són tan nobles en absolut. De fet, es topen amb la parella protagonista i mai millor dit, a causa d'una considerable recompensa que estan intentant cobrar (Ostatges d'Ultralum i L'Orfe de les Estrelles).

Finalment, encara que no és exactament un personatge, s'ha de parlar del Transmutador Gruñon de Bluxte. Aquest curiós animal, de la grandària d'un ratolí, i amb molta mala llet, té la interessant característica que a l'ingerir qualsevol sòlid que cabi en la seva boca, el "caga" multiplicat per cent, a costa d'una considerable despesa d'energia, que pot causar la seva mort si treballa en excés.

Com és fàcil de deduir, és molt útil per a aconseguir diners a partir d'una mostra facilitada. Aquesta qualitat evita que els seus propietaris hagin d'arrossegar grans quantitats d'efectiu, i a l'hora de negociar, els dóna molta flexibilitat en un univers amb una gran diversitat de monedes (L'Ambaixador de les Ombres, El Cercle del Poder, Ostatges d'Ultralum i L'Orfe de les Estrelles).

******************************

PERSONAJES SECUNDARIOS

Aunque a lo largo de los años, los protagonistas se topan con muchos seres inteligentes, unos humanoides y otros no, la mayoría aparecen en un único álbum. Aunque hablar de todos superaría los límites del artículo, se puede decir que van desde el presidente de una unión de mercaderes con ambiciones políticas a un jefe de policía corrupto, pasando por un gigante con capacidad telepática y capaz de vivir en el espacio sin protección, un emperador débil dominado por sus consejeros y un rabino judío especialista en la kábala.

Hay sólo unos pocos que se muestran más de una vez. De ellos, el más importante sin ningún tipo de duda es el Director del Servicio Espacio-Temporal de Galaxity, conocido únicamente como “Jefe” por Laury y Valerián. Este hombre bajo, calvo, de edad madura y con un visor en los ojos, es una de las personas con más poder del Imperio Terrestre y ostenta una responsabilidad pareja.

Es quien da las órdenes, normalmente en persona, a los agentes de campo (Les Mauvais Réves y la Ciudad de las Aguas Turbulentas). Aunque normalmente permanece en su impresionante despacho controlando la red espacio temporal y las acciones de sus subordinados, en algunas ocasiones especialmente graves ha tenido que optar por la acción directa (Les Mauvais Réves y Los Rayos de Hypsis).

El Servicio tiene bases camufladas en diferentes períodos históricos y enlaces en cada uno de ellos. Estos son nativos de ese momento especialmente elegidos, a los que se inicia en la existencia de Galaxity y se le entrega un sistema de comunicación para ponerse en contacto en cualquier momento con el “Jefe”. Aunque se supone que hay muchos, aparecen sólo dos, un tabernero de la Europa Medieval y el Señor Albert, un diplomático retirado en el París de 1980.

Valerián conoció a este último en una misión rutinaria en dicha época (Metro Chatelet Dirección Casiopea), durante la cual se desarrolló cierta amistad entre ellos. Pero al conseguirse los objetivos y despedirse, Valerián se marchó convencido de que no volvería a verlo. Pero ante una crisis que amenazaba la existencia de Galaxity, se reclamaron sus servicios, que se demostraron útiles, aunque no se pudo salvar el Imperio (Los Rayos de Hypsis).

A partir de ese momento, con Valerián y Laureline atrapados en la Tierra del siglo XX, su presencia se hizo permanente. Así que se convirtió en un eficaz enlace de la pareja con gente de todo el planeta y un ayudante para conseguir equipo diverso (Fronteras Cósmicas y Armas Vivientes). En estas circunstancias, su amistad se consolidó e incluso le invitaron a viajar con ellos por el espacio (Los Habitantes del Cielo).

Aunque existen centenares de agentes, al estar repartidos por el Imperio, es difícil que se encuentren. Así, no es extraño que sólo se conozca otro además de la pareja protagonista: Jal (Fronteras Cósmicas). Conocido de Valerián, él y su compañera estaban destinados en la Nebulosa de Neferfalen, una región del espacio con unas condiciones físicas muy particulares. Esto le salvó de desvanecerse al desaparecer Galaxity. Pero su esposa no lo consiguió.

A partir de ese momento, su único propósito fue causar la guerra nuclear que provocaría la aparición de Galaxity y que había sido evitada gracias precisamente a Valerián, entre otros. Pero fue detectado a tiempo y detenido sin derramamiento de sangre. Acabó exiliado en Punto Central, donde por los efectos relativistas, envejeció mientras su amigo continuaba en la flor de la vida (Rehenes de Ultralum).

En una situación política tan compleja y tan diversa como la del universo del futuro, con una cantidad enorme de planetas, imperios, especies inteligentes, etc, los espías son imprescindibles. Los mejores de la Galaxia son, sin discusión, los shinguz, una especie de aves que no pueden volar, tienen trompa, carecen totalmente de sentido moral y siempre se encuentran en grupos de tres.

Un grupo específico de ellos han trabajado a lo largo de los años varias veces para Valerián y Laureline. En todas esas ocasiones, la información que les han facilitado, junto con su capacidad de llegar a todo tipo de acuerdos, incluso los más inverosímiles, ha sido siempre muy útil (El Embajador de las Sombras, Los Espectros de Inverlock, Fronteras Cósmicas y Los Rehenes de Ultralum).

A continuación está el Cuarteto Mortis, un grupo de terroristas interplanetarios, que podríamos definir como el lado oscuro de James Bond. Como él, van vestidos implacablemente de frac, pero sus objetivos no son tan nobles en absoluto. De hecho, se topan con la pareja protagonista y nunca mejor dicho, debido a una considerable recompensa que están intentando cobrar (Rehenes de Ultralum y El Huérfano de las Estrellas).

Por último, aunque no es exactamente un personaje, se ha de hablar del Transmutador Gruñon de Bluxte. Este curioso animal, del tamaño de un ratón, y con mucha mala leche, tiene la interesante característica de que al ingerir cualquier sólido que quepa en su boca, lo “caga” multiplicado por cien, a costa de un considerable gasto de energía, que puede causar su muerte si trabaja en exceso.

Como es fácil de deducir, es muy útil para conseguir dinero a partir de una muestra facilitada. Esta cualidad evita que sus propietarios tengan que arrastrar grandes cantidades de efectivo, y a la hora de negociar, les da mucha flexibilidad en un universo con una gran diversidad de monedas (El Embajador de las Sombras, El Círculo del Poder, Rehenes de Ultralum y El Huérfano de las Estrellas).